Strona główna» Projekty» Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne

Strona: 1 2

Projekt nr POIR_04.01.04-00-0127/17

Skład konsorcjum:
BIBUS MENOS Sp. z o.o. – Lider
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Data rozpoczęcia:  1.03.2018
Termin zakończenia: 31.12.2020

Instytucja Finansująca: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania przyrostowego (potocznie druku 3D), która będzie konkurencyjna w stosunku do najbardziej popularnych technologii FDM i FFF pod względem szybkości działania, wytrzymałości budowanych elementów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości powierzchni i izotropowości własności mechanicznych budowanych detali. Główne prace badawcze będą dotyczyły opracowania optymalnych metod łączenia materiałów termoplastycznych wypełnianych włóknami technicznymi z materiałami niewypełnionymi jak i żywicami organicznymi, w celu produkcji obiektów przestrzennych bezpośrednio z danych 3D z wykorzystaniem innowacyjnej idei progresywnej grubości warstwy. Kolejnym ważnym zagadnieniem będą badania materiałowe własności mechanicznych materiałów po wydruku i ich optymalizacja.

czytaj więcej

nagłówek.jpg

 

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.5. - Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany jest projekt: „Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą elektrochemiczną”
(PROJEKT NR: INNOTECH-K3/IN3/30/227780/NCBR/14)

Okres realizacji projektu: 2014-2016

Skład konsorcjum realizującego projekt:

  1. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (koordynator projektu)
  2. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. w Tarnowie


Więcej informacji nt. PO IG pod adresem www.poig.gov.pl oraz projektu (kliknij na tytuł projektu)

czytaj więcej
Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Innowacyjna gospodarka

W ramach działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, ośrodek KSI KSU Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania realizuje projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych KSU oraz zakładki ośrodka KSU w IZTW

DOTACJE NA INNOWACJE

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Opracowanie systemu nowej generacji do pomiaru i analizy topografii powierzchni

Program regionalny Małopolska

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, schemat A: Projekty badawcze, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania projekt nt. Opracowanie systemu nowej generacji do pomiaru i analizy topografii powierzchni, umowa nr: MRPO.02.02.01-12-1-0012-1-11.
Efektem końcowym projektu będzie opracowany i wykonany innowacyjny system nowej generacji do pomiaru i analizy topografii powierzchni, charakteryzujący się zwiększoną dokładnością i stabilnością pomiarów oraz szerokim zakresem możliwości pomiarowych. System przeznaczony będzie do pomiarów i analizy profili chropowatości i falistości powierzchni oraz profilu pierwotnego, prostoliniowości, zarysów kształtu i ich wymiarowania oraz do pomiarów i analizy przestrzennej powierzchni 3D.

Kwota dofinansowania projektu:
wartość wydatków kwalifikowanych: 205 344,22 zł,
kwota dofinansowania: 51 336,05 zł.

www.fundusze.malopolska.pl

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów

Innowacyjna gospodarka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 - Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych realizowany jest przez konsorcjum MAŁOPOLSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII i MATERIAŁÓW - MCITiM, które skupia cztery jednostki - beneficjentów: Instytut Odlewnictwa (koordynator projektu), Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krukowskiego projekt dofinansowany ze środków unijnych nt. "Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów". Zakup nowej, modernizacja i doposażenie istniejącej aparatury jednostek wchodzących w skład MCITiM znacznie zwiększy ich możliwości badawcze.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych PO IG pod adresem www.poig.gov.pl oraz projektu (kliknij na tytuł projektu)

Strona: 1 2