Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób kontaktujących się z...» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób kontaktujących się z...

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób kontaktujących się z Instytutem za pomocą formularzy dostępnych na stronach Instytutu w celu rozpatrzenia przesłanej do Instytutu korespondencji i udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie

ZANIM WYŚLESZ WIADOMOŚĆ ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1.Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na  da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia (zwa­ny da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011 Kra­ków, adres e-ma­il: ­kow.plnr tel.:+48 12 63-17-100.


2.We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych na adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tutu.

3.Pa­ni/Pa­na da­ne, po­da­ne w wy­sła­nej do nas wia­do­mo­ści za po­śre­dnic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, bę­dą prze­twa­rza­ne w ce­lu roz­pa­trze­nia prze­sła­nej do In­sty­tu­tu kore­spon­den­cji i udzie­le­niem od­po­wie­dzi na za­da­ne py­tanie.

4.Pod­sta­wą pra­wną przetwa­rza­nia Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych bę­dzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5.Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, je­dnak­że ich nie­po­da­nie bę­dzie skut­ko­wa­ło bra­kiem mo­żli­wo­ści roz­pa­trze­nia kore­spon­den­cji i uzy­ska­nia od­po­wie­dzi na Pań­stwa py­tanie.

6.Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez okres umo­żli­wia­ją­cy cał­ko­wi­te za­koń­cze­nie dzia­łań zwią­za­nych z udzie­le­niem od­po­wie­dzi na py­ta­nie, a na­stęp­nie w przy­pad­ku nie­których spraw, tak­że przez okres prze­cho­wy­wa­nia do­ku­men­ta­cji w ar­chiwum.

7.Przy­słu­gu­je Pa­ni / Pa­nu pra­wo do­stę­pu do Pa­ni / Pa­na da­nych oraz pra­wo żą­da­nia ich spro­sto­wa­nia, sprze­ci­wu, ich usu­nię­cia po upły­wie wska­za­nych okre­sów lub ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rzania.

8.W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2,00-193 War­szawa.

9.Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

10.Pa­ni/Pa­na da­ne nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne po­za gra­ni­ce Unii Euro­pej­skiej lub do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.

11.Nie bę­dzie­my w ża­dnym wy­pad­ku po­dej­mo­wać zau­to­ma­ty­zo­wa­nych de­cy­zji, w tym czyn­no­ści po­le­ga­ją­cych na pro­fi­lo­wa­niu użyt­ko­wników.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych.