Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w Instytucie» Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w Instytucie

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w Instytucie

Obowiązek informacyjny

[dla kandydatów do pracy]Ma­jąc na uwa­dze za­pi­sy art. 13 ust. 1  i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie och­ro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bo­dne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dyre­kty­wy 95/46/WE, zwa­nym da­lej „RO­DO”,  po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje i za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez Sieć Ba­daw­czą Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia: 


Admi­ni­stra­tor danych

Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia (zwa­ny da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011 Kra­ków, adres e-ma­il: ­kow.pl nr tel.: +48 12 63-17-100.


In­spek­tor Och­ro­ny Danych

We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych, adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tutu.


Cel prze­twa­rzania

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su bie­żą­cych re­kru­ta­cji na okre­ślo­ne sta­no­wi­sko pra­cy w In­sty­tu­cie, a w przy­pad­ku wyra­że­nia przez Pa­nią/Pa­na wyra­źnej i do­bro­wol­nej zgo­dy – tak­że dla po­trzeb przysz­łych re­kru­tacji.


Pod­sta­wa pra­wna prze­twa­rzania

In­sty­tut prze­twa­rza Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we na pod­sta­wie: 

1)Art. 6 ust. 1 lit. c RO­DO, w związ­ku z prze­pi­sami:

- art. 221 Usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. Ko­deks Pra­cy 

2)Art. 6 ust. 1 lit. a RO­DO – tj. na pod­sta­wie zgo­dy udzie­lo­nej przez pra­co­wni­ka zgo­dnie z art. 221a i art. 221b na prze­twa­rza­nie in­nych da­nych oso­bo­wych niż wy­mie­nio­ne w art. 221 § 1 i 3, (z wy­jąt­kiem da­nych oso­bo­wych do­ty­czą­cych wyro­ków ska­zu­ją­cych i czy­nów za­bro­nio­nych) z ty­tułu:

a.zło­że­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych, za­wiera­ją­cych da­ne oso­bo­we wy­kra­cza­ją­ce po­za za­kres da­nych okre­ślo­nych w art. 221 Ko­dek­su Pracy:

da­ne nad­miaro­we prze­ka­zy­wa­ne z ini­cja­ty­wy pra­co­wni­ka (np. wi­zeru­nek, za­in­tere­so­wa­nia, stan cy­wil­ny)lub na wnio­sek pra­co­daw­cy (za wy­jąt­kiem wyro­ków ska­zu­ją­cych i czy­nów za­bro­nio­nych) - na pod­sta­wie art 221a

da­ne nad­miaro­we prze­ka­zy­wa­ne wy­łącz­nie z ini­cja­ty­wy pra­co­wni­ka bę­dą­ce da­ny­mi szcze­gól­nej ka­te­go­rii (np. in­for­ma­cje o sta­nie zdro­wia, przy­na­le­żno­ści par­tyj­nej i związ­ko­wej) - na pod­sta­wie art 221b

b.wyra­że­nia zgo­dy przez kan­dy­da­ta na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb przysz­łych po­stę­po­wań re­kru­ta­cyjnych.


Za­kres da­nych oso­bowych

Za­kres prze­twa­rza­nych da­nych oso­bo­wych okre­śla w szcze­gól­no­ści art. 221 Ko­dek­su Pracy.


Po­da­nie da­nych w za­kre­sie okre­ślo­nym w art. 221 §1Ko­dek­su pra­cy jest obo­wiąz­ko­we, a odmo­wa po­da­nia da­nych bę­dzie skut­ko­wa­ła bra­kiem mo­żli­wo­ści ucze­stni­cze­nia w pro­ce­sie re­kru­ta­cji i za­tru­dnie­nia. W po­zo­sta­łym za­kre­sie po­da­nie da­nych jest zaś do­bro­wol­ne i wy­ma­ga wyra­źnej zgo­dy kan­dy­data.


Re­ali­za­cja praw

Po­sia­da Pa­ni/Pan pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia,  żą­da­nia ich usu­nię­cia w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych pra­wem, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, co do da­nych oso­bo­wych, których po­da­nie jest do­bro­wol­ne, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie w do­wol­nym mo­me­ncie bez wpły­wu na zgo­dność z pra­wem prze­twa­rza­nia, które­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy wyra­żo­nej przed jej cof­nię­ciem. Wy­co­fa­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych dla po­trzeb przysz­łych re­kru­ta­cji po prze­pro­wa­dze­niu bie­żą­cej re­kru­ta­cji bę­dzie ozna­czać, że nie zo­sta­nie Pa­ni/Pan uw­zglę­dnio­na/-y w ko­lej­nych pro­ce­sach re­kru­ta­cyj­nych. 

W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tu­tu lub zło­żyć oso­bi­ście w sie­dzi­bie  In­sty­tu­tu. Przed re­ali­za­cją Pa­ni/Pa­na upra­wnień bę­dzie­my mu­sie­li po­twier­dzić Pa­ni/Pa­na toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­dania.

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­szawa.


Od­bior­cy danych

Od­bior­ca­mi Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych mo­gą być:

firmy serwisujące urządzenia Instytutu oraz oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osób aplikujących o pracę; 

do­staw­cy usług pu­bli­ka­cji ogło­szeń o pra­cę lub do­staw­cy sy­ste­mów do za­rzą­dza­nia re­kru­ta­cja­mi (np. pra­cuj.pl) –wy­łącz­nie, w przy­pad­ku zle­ce­nia ta­kie­go dzia­ła­nia przez In­stytut;

fir­my ku­rier­skie za po­śre­dnic­twem, których pro­wa­dzo­na jest kore­spon­den­cja z kandydatami do pracy.

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we nie b ędą prze­ka­zy­wa­ne do państw znaj­du­ją­cych się po­za Euro­pej­skim Ob­szarem Go­spo­dar­czym i do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.


De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wany

In­for­mu­je­my, że nie po­dej­mu­je­my de­cy­zji w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wa­ny, w tym sto­su­jąc pro­fi­lo­wanie.


Okres, przez któ­ry da­ne bę­dą prze­twa­rzane

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez:

okres nie­zbę­dny do prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji lub,

okres do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgo­dy - w przy­pad­ku udzie­le­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych na po­czet przysz­łych re­kru­tacji,

3 mie­sią­ce od da­ty za­koń­cze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji - w przy­pad­ku udzie­le­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych dla po­trzeb przysz­łych re­kru­tacji.

W przy­pad­ku prze­ka­za­nia przez oso­bę apli­ku­ją­cą nad­miaro­wych da­nych oso­bo­wych bez za­miesz­cze­nia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie, In­sty­tut po­dej­mie kon­takt z oso­bą apli­ku­ją­cą w ce­lu po­in­for­mo­wa­nia o ko­nie­czności:

skory­go­wa­nia w prze­ka­za­nych do­ku­men­tach apli­ka­cyj­nych nad­miaro­wych da­nych lub;

uzu­peł­nie­nia  zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych wy­kra­cza­ją­cych po­za za­kres wy­ma­ga­ny w pro­ce­sie re­kru­ta­cji. 

W przy­pad­ku nie udzie­le­nia przez Pań­stwa zgo­dy na da­ne nad­miaro­we wzglę­dem da­nych okre­ślo­nych w art. 221 §1 Ko­dek­su pra­cy, do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne bę­dą nisz­czo­ne, a w przy­pad­ku prze­sła­nia przez Pań­stwa ory­gi­na­łów do­ku­men­tów – zo­sta­ną nie­zwłocz­nie ode­słane.


Oświad­czam, że przy­ję­łam/przy­ją­łem do wia­do­mo­ści za­sa­dy prze­twa­rza­nia mo­ich da­nych oso­bo­wych w In­sty­tucie.
…………………………………………            …………..………….…            ………………………….

          (imię i na­zwi­sko)                                (pod­pis)                                    (data)