Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób objętych monitoringiem...» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób objętych monitoringiem...

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób objętych monitoringiem wizyjnym

Obowiązek informacyjny

[dla pracowników i współpracowników objętych monitoringiem wizyjnym]Ma­jąc na uwa­dze za­pi­sy art. 13 ust. 1  i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie och­ro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bo­dne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dyre­kty­wy 95/46/WE, zwa­nym da­lej „RO­DO”,  po­ni­żej przed­sta­wia­my in­for­ma­cje i za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez Sieć Ba­daw­czą ŁU­KA­SIE­WICZ - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rzania.


Administrator danych

Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza ŁU­KA­SIE­WICZ – In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011  Kra­ków (zwa­na da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul., adres e-ma­il: ­kow.pl nr tel.:12 26 18 324


In­spek­tor Och­ro­ny Danych

We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych, adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tutu.


Cel prze­twa­rza­nia da­nych oso­bowych

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut w celu:

utrzy­ma­nia po­rząd­ku i za­pe­wnie­nia bez­pie­czeń­stwa pra­co­wni­ków i współ­pra­co­wni­ków prze­by­wa­ją­cych w bu­dyn­kach i na tere­nie In­sty­tutu,

za­pe­wnie­nia och­ro­ny mienia.


Pod­sta­wa pra­wna prze­twa­rza­nia danych

In­sty­tut prze­twa­rza Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c RO­DO, w związ­ku z art. 222 Ko­dek­su pracy.


Za­kres danych

Za­kres da­nych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w związ­ku z po­da­ny­mi wy­żej ce­la­mi obej­mu­je: 

da­ne pra­co­wni­ków i współ­pra­co­wni­ków prze­by­wa­ją­cych w bu­dyn­kach i na tere­nie obję­tym mo­ni­tori­ngiem wi­zyj­nym: wi­zeru­nek oso­by prze­by­wa­ją­cej w za­się­gu mo­ni­tori­ngu wi­zyj­ne­go (m.in. po­stać, syl­wet­ka, płeć), 

po­jaz­dy bę­dą­ce w ob­sza­rze obję­tym mo­ni­tori­ngiem wi­zyj­nym: nu­mer re­je­stra­cyj­ny lub in­ny nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny po­jaz­du (nu­mer boczny).

da­ta, go­dzi­na i mi­nu­ta oraz okres cza­su prze­by­wa­nia oso­by lub po­jaz­du w ob­sza­rze obję­tym mo­ni­tori­ngiem wi­zyjnym.


Od­bior­cy danych

Od­bior­ca­mi Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych mo­gą być: 

fir­my ser­wi­su­ją­ce sy­stem mo­ni­tori­ngu wi­zyj­nego,

fir­my och­ro­niar­skie świad­czą­ce usłu­gi och­ro­ny obiek­tów dla In­sty­tutu.

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do państw znaj­du­ją­cych się po­za Euro­pej­skim Ob­szarem Go­spo­dar­czym i nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.


Okres, przez któ­ry da­ne bę­dą prze­twa­rzane

Na­gra­nia obra­zu za­wiera­ją­ce da­ne oso­bo­we prze­twa­rza się wy­łącz­nie do ce­lów, dla których zo­sta­ły ze­brane,

i prze­cho­wu­je się do cza­su ich nad­pi­sa­nia lub przez okres nie­prze­kra­cza­ją­cy 3 mie­się­cy od dnia na­gra­nia, o ile prze­pi­sy odrę­bne nie sta­no­wią ina­czej. 

W przy­pad­ku do­cho­dze­nia rosz­czeń i obro­ny przed rosz­cze­nia­mi da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne do cza­su wy­peł­nie­nia pra­wnie uza­sa­dnio­nych in­tere­sów In­sty­tutu.


Re­ali­za­cja praw osób, których da­ne do­tyczą

Po­sia­da Pani/Pan:

pra­wo do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych Pa­ni/Pa­na do­ty­czą­cych (na pod­sta­wie art. 15 RODO);

pra­wo do spro­sto­wa­nia Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych (na pod­sta­wie art. 16 RODO);

pra­wo żą­da­nia (na pod­sta­wie art. 18 RO­DO) od admi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych z za­strze­że­niem przy­pad­ków, o których mo­wa w art. 18 ust. 2 RO­DO; 

pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2,  00-193 War­sza­wa w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO.


W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tu­tu lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tu­tu. Przed re­ali­za­cją  Pa­ni/Pa­na upra­wnień In­sty­tut mu­si po­twier­dzić Pań­stwa toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­da­nia. 

Nie przy­słu­gu­je Pani/Panu:

w związ­ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO­DO pra­wo do usu­nię­cia da­nych oso­bowych;

pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych, o którym mo­wa w art. 20 RODO;

na pod­sta­wie art. 21 RO­DO pra­wo sprze­ci­wu, wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, gdyż pod­sta­wą pra­wną prze­twa­rza­nia Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wany

In­sty­tut nie bę­dzie sto­so­wał wo­bec Pa­ni/Pa­na zau­to­ma­ty­zo­wa­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, w tym pro­fi­lo­wania.


Oświad­czam, że przy­ję­łam/przy­ją­łem do wia­do­mo­ści za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­stytut

w za­kre­sie pro­wa­dzo­ne­go mo­ni­tori­ngu wi­zyj­nego.

…………….……..………………………………     …………..…………………..……       ……………………….

                (Na­zwi­sko i imię)                                (czy­tel­ny pod­pis)                         (da­ta)

 

Ob­sza­ry obję­te mo­ni­tori­ngiem wi­zyjnym:


mapa monitoringu.png