Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny realizowany względem Najemców» Obowiązek informacyjny realizowany względem Najemców

Obowiązek informacyjny realizowany względem Najemców

Obowiązek informacyjny

[dla najemców] Ma­jąc na uwa­dze za­pi­sy art. 13 ust. 1  i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie och­ro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bo­dne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dyre­kty­wy 95/46/WE, zwa­nym da­lej „RO­DO”,  po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje i za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez Sieć Ba­daw­czą Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia: 


Admi­ni­stra­tor danych

Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia (zwa­ny da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011 Kra­ków, adres e-ma­il: ­kow.pl nr tel.: +48 12 63-17-100.


In­spek­tor Och­ro­ny Danych

We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych, adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tutu.


Pod­sta­wa pra­wna prze­twa­rza­nia da­nych i cel prze­twa­rza­nia da­nych oso­bowych:

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we oraz da­ne osób wska­za­nych przez Pań­stwo do kon­tak­tu i in­nych osób od­po­wie­dzial­nych za wy­ko­na­nie Umo­wy (o ile Pań­stwo ta­kie oso­by wska­za­li), bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut na pod­stawie:

1)art. 6 ust 1 lit. b RO­DO, w celu:

pod­ję­cia dzia­łań nie­zbę­dnych do za­wa­rcia, a na­stęp­nie re­ali­za­cji umo­wy naj­mu lo­ka­lu użyt­ko­we­go/, miej­sca par­kin­go­we­go, po­wie­rzchni użyt­ko­wej/re­kla­mo­wej, w tym w ce­lu ob­słu­gi za­py­tań i re­kla­macji,

2)art. 6 ust 1 lit. c RO­DO, tj. ko­nie­czno­ści wy­peł­nie­nia obo­wiąz­ków pra­wnych cią­żą­cych na In­sty­tu­cie na pod­sta­wie po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa w tym, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów po­dat­ko­wych, kan­ce­lary­jno-ar­chi­wal­nych, prze­pi­sów z za­kre­su ra­chun­ko­wo­ści do­ty­czą­cych m.in. wy­sta­wia­nia i prze­cho­wy­wa­nia fak­tur VAT oraz in­nych do­ku­men­tów księ­go­wych, prze­pi­sów w za­kre­sie go­spo­dar­ki nie­ru­cho­mo­ściami,

3)art. 6 ust 1 lit. f RO­DO, tj. re­ali­za­cji pra­wnie uza­sa­dnio­nych in­tere­sów In­sty­tu­tu, w ce­lu: 

two­rze­nia na na­sze we­wnę­trzne po­trze­by ze­sta­wień, ana­liz i sta­ty­styk w cza­sie trwa­nia umo­wy; 

win­dy­ka­cji na­le­żności,

usta­le­nia, obro­ny i do­cho­dze­nia rosz­czeń wy­ni­ka­ją­cych z umo­wy przez okres ich prze­da­wnienia;

pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań są­do­wych, ar­bi­tra­żo­wych i me­dia­cyj­nych; 

za­pe­wnie­nia bez­pie­czeń­stwa z za­kre­su IT.


Da­ne oso­bo­we uzy­ski­wa­ne z in­nych źró­deł: 

Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­że­my po­zy­ski­wać z in­nych źródeł:

1)Przy za­wiera­niu, przed­łu­ża­niu lub zmia­nie za­kre­su umo­wy przez czas trwa­nia ta­kiej czyn­no­ści bę­dzie­my wy­ko­rzy­sty­wać do­ty­czą­ce Pań­stwa in­for­ma­cje po­cho­dzą­ce z re­je­stru przed­się­bior­ców (obe­cnie: Cen­tral­na Ewi­den­cja i In­for­ma­cja o Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej) oraz z ba­zy Głó­wne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go w za­kre­sie tam upu­blicz­nio­nym oraz od pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny zbiera­niem i ana­li­zą in­for­ma­cji o kon­dy­cji go­spo­dar­czej przed­się­bior­ców w za­kre­sie przez nie udo­stęp­nia­nym w ce­lu wery­fi­ka­cji Pań­stwa da­nych oraz Pań­stwa wiary­go­dno­ści płat­ni­czej w ce­lu wy­ko­na­nia umo­wy, a na­stęp­nie w ce­lu usta­le­nia, do­cho­dze­nia i obro­ny rosz­czeń przez okres, po którym prze­da­wnią się rosz­cze­nia z łą­czą­cej nas umo­wy w ce­lu re­ali­za­cji pra­wnie uza­sa­dnio­nych in­tere­sów In­sty­tutu.

2)Jeśli pła­cą Pań­stwo za po­śre­dnic­twem np. ban­ku lub in­sty­tu­cji płat­ni­czej, to wej­dzie­my w po­sia­da­nie in­for­ma­cji o tym, z ja­kie­go kon­ta, w ja­kiej in­sty­tu­cji do­ko­na­li  Pań­stwo za­pła­ty.  Da­ne te bę­dzie­my prze­twa­rzać w ce­lu spraw­dze­nia, czy do­ko­na­li Pań­stwo po­pra­wnej za­pła­ty, a  w ra­zie po­trze­by tak­że w ce­lu do­ko­na­nia zwro­tów w ce­lu wy­ko­na­nia umo­wy  oraz w ce­lu  do­cho­dze­nia rosz­czeń  i obro­ny przed rosz­cze­nia­mi. 


In­for­ma­cja o wy­mo­gu po­da­nia danych

Po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do za­wa­rcia umo­wy /re­ali­za­cji usłu­gi jest obo­wiąz­ko­we, a ich nie po­da­nie skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem mo­żli­wo­ści za­wa­rcia umo­wy najmu.

Po­da­nie po­zo­sta­łych da­nych oso­bo­wych m. in. kon­tak­to­wych jest do­bro­wol­ne, a ich nie­po­da­nie nie bę­dzie mia­ło wpły­wu na za­wa­rcie umo­wy je­dnak mo­że uła­twić jej re­ali­za­cję np. ko­mu­ni­kację.


Re­ali­za­cja praw osób, których da­ne do­tyczą

Przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia,  żą­da­nia ich usu­nię­cia w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych pra­wem, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do da­nych oso­bo­wych, których po­da­nie jest do­bro­wol­ne, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie w do­wol­nym mo­me­ncie bez wpły­wu na zgo­dność z pra­wem prze­twa­rza­nia, które­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy wyra­żo­nej przed jej cof­nię­ciem, a tak­że pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych w za­kre­sie, w ja­kim Pa­ni/Pa­na da­ne są prze­twa­rza­ne w ce­lu za­wa­rcia i wy­ko­na­nia umo­wy lub na pod­sta­wie zgody.

W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: ­kow.pl lub pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tu­tu lub zło­żyć oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tu­tu. 

Przed re­ali­za­cją Pa­ni/Pa­na upra­wnień bę­dzie­my mu­sie­li po­twier­dzić Pa­ni/Pa­na toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­dania.

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­szawa.


Od­bior­cy danych

Od­bior­ca­mi Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych mo­gą być: 

fir­my ser­wi­su­ją­ce urzą­dze­nia In­sty­tu­tu, za po­śre­dnic­twem których prze­twa­rza­ne są da­ne oso­bowe;

pod­mio­ty do­star­cza­ją­ce i utrzy­mu­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu prze­twa­rza­nia da­nych na­jem­ców; 

pod­mio­ty, którym prze­ka­zu­je się do­ku­men­ta­cję dla ce­lów nisz­cze­nia po za­koń­czo­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia; 

fir­my ku­rier­skie, za po­śre­dnic­twem których pro­wa­dzo­na jest kore­spon­den­cja z oso­ba­mi bę­dą­cy­mi stro­ną umowy;

pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi dora­dczo-kon­trol­ne na zle­ce­nie In­sty­tu­tu (np. fir­my au­dy­tor­skie, cer­ty­fi­ku­jące).


Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do państw znaj­du­ją­cych się po­za Euro­pej­skim Ob­szarem Go­spo­dar­czym i do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.


De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wany

In­sty­tut  nie bę­dzie sto­so­wał wo­bec Pa­ni/Pa­na zau­to­ma­ty­zo­wa­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, w tym pro­fi­lo­wania.


Okres, przez któ­ry da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne 

Pa­ni /Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez okres trwa­nia umo­wy/świad­cze­nia usłu­gi, a na­stęp­nie przez okres wska­za­ny przez prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści: usta­wy o ra­chun­ko­wo­ści, pra­wa po­dat­ko­we­go, kan­ce­lary­jno-ar­chi­wal­ne. W ra­zie prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych w opa­rciu o wyra­żo­ną przez Pa­nią/Pa­na zgo­dę, In­sty­tut bę­dzie prze­cho­wy­wał Pa­ni/Pa­na da­ne do mo­men­tu wy­co­fa­nia zgody.

W przy­pad­ku do­cho­dze­nia rosz­czeń i obro­ny przed rosz­cze­nia­mi da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne do cza­su wy­peł­nie­nia pra­wnie uza­sa­dnio­nych in­tere­sów In­sty­tu­tu, sta­no­wią­cych pod­sta­wę te­go prze­twa­rza­nia lub wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec ta­kie­go prze­twa­rza­nia (w przy­pad­ku da­nych po­da­nych do­bro­wolnie).

W przy­pad­ku, gdy to­czy się spór lub trwa po­stę­po­wa­nie, w szcze­gól­no­ści są­do­we, okres prze­cho­wy­wa­nia bę­dzie li­czo­ny od dnia za­koń­cze­nia spo­ru lub pra­wo­mo­cne­go za­koń­cze­nia po­stę­po­wania.Wa­żne: Na­jem­ca jest zo­bo­wią­za­ny do prze­ka­za­nia po­wyż­szej in­for­ma­cji oso­bom re­pre­zen­tu­jącym

Na­jem­cę i je­go pra­co­wni­kom, których da­ne zo­sta­ły prze­ka­za­ne In­sty­tu­towi.