Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób z którymi Instytut...» Obowiązek informacyjny realizowany względem osób z którymi Instytut...

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób z którymi Instytut zawiera umowy zlecenia i umowy o dzieło

Obowiązek informacyjny

dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie/o dzieło)Ma­jąc na uwa­dze za­pi­sy art. 13 ust. 1  i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie och­ro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bo­dne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dyre­kty­wy 95/46/WE, zwa­nym da­lej „RO­DO”,  po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje i za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez Sieć Ba­daw­czą Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia: 


Admi­ni­stra­tor danych

Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia (zwa­ny da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011 Kra­ków, adres e-ma­il: ­kow.pl nr tel.: +48 12 63-17-100.


In­spek­tor Och­ro­ny Danych

We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych, adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tutu.


Cel prze­twa­rzania

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut w celu:

1)re­ali­za­cji umo­wy, tj. pro­wa­dze­nia czyn­no­ści księ­go­wych (wpła­ty na kon­to za zre­ali­zo­wa­ną usłu­gę/wy­ko­na­ne dzie­ło, obli­cza­nia po­dat­ku do­cho­do­we­go i od­pro­wa­dze­nia skła­dek do Urzę­du Skar­bo­we­go), 

2)do­ku­men­to­wa­nia za­wa­rcia umo­wy, 

3)kon­tak­to­wa­nia się w ce­lach zle­ca­nia i pro­ce­do­wa­nia za­dań zle­co­nych z ty­tu­łu re­ali­za­cji  za­wiera­nej umo­wy, oraz na ży­cze­nie Zle­ca­ją­ce­go - ob­słu­gi skła­dek ZUS,

4)roz­pa­try­wa­nia skarg oraz ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­niami,

5)sta­ty­stycz­nym i ar­chi­walnym.


Pod­sta­wa pra­wna prze­twa­rzania

In­sty­tut prze­twa­rza Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we na pod­stawie:

1)art. 6 ust. 1 lit. b) RO­DO, w związ­ku z prze­pi­sami:

Usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Ko­deks Cy­wilny

Usta­wy z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 1998 r. o sy­ste­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych - art. 1, 6 oraz 6a,

2)Art. 6 ust. 1 lit. f) RO­DO w ce­lach re­ali­za­cji tzw. uza­sa­dnio­ne­go in­tere­su admi­ni­stra­to­ra da­nych  w związ­ku z:

roz­pa­try­wa­niem skarg i zgło­szo­nych rosz­czeń oraz obro­ny przed po­ten­cjal­ny­mi rosz­cze­niami.


Za­kres da­nych oso­bowych

Za­kres prze­twa­rza­nych da­nych oso­bo­wych w związ­ku z po­da­ny­mi wy­żej ce­la­mi obej­mu­je: imię (imio­na), na­zwi­sko, da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne (PE­SEL), da­ne adre­so­we (adres za­miesz­ka­nia i/lub do kore­spon­den­cji), nu­mer kon­ta ban­ko­we­go (w przy­pad­ku żą­da­nia wy­pła­ty wy­na­gro­dze­nia na kon­to ban­ko­we), da­ne po­twier­dza­ją­ce wy­ma­ga­ne kwa­li­fi­ka­cje, do­świad­cze­nie i umie­jęt­no­ści (je­że­li ich po­da­nie jest nie­zbę­dne do wy­ko­na­nia przed­mio­tu umo­wy), da­ne nie­zbę­dne do ce­lów zgło­sze­nia do ubez­pie­cze­nia i ro­zli­cze­nia po­dat­ku do­cho­do­we­go, in­for­ma­cje o orze­czo­nym stop­niu nie­peł­no­spra­wno­ści, in­for­ma­cja o ewen­tu­al­nej re­je­stra­cji w re­je­strze be­zro­bot­nych, pro­wa­dzo­nym przez Urząd Pra­cy oraz da­ne po­da­wa­ne do­bro­wol­nie - zbiera­ne przez In­sty­tut wy­łącz­nie w ce­lu uła­twie­nia kon­tak­tu:  adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej i/lub nu­mer te­le­fonu.

Po­da­nie da­nych jest obo­wiąz­ko­we, w za­kre­sie da­nych nie­zbę­dnych do za­wa­rcia i re­ali­za­cji umo­wy. Skut­kiem nie po­da­nia przez Pań­stwa da­nych oso­bo­wych bę­dzie brak mo­żli­wo­ści za­wa­rcia i re­ali­za­cji umo­wy.

Re­ali­za­cja praw

Po­sia­da Pa­ni/Pan pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia,  żą­da­nia ich usu­nię­cia w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych pra­wem, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, co do da­nych oso­bo­wych, których po­da­nie jest do­bro­wol­ne, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie w do­wol­nym mo­me­ncie bez wpły­wu na zgo­dność z pra­wem prze­twa­rza­nia, które­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy wyra­żo­nej przed jej cof­nięciem.

W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tutu i lub zło­żyć oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tu­tu. Przed re­ali­za­cją Pa­ni/Pa­na upra­wnień bę­dzie­my mu­sie­li po­twier­dzić Pa­ni/Pa­na toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­dania.

Oświad­cze­nie o cof­nię­ciu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych (po­da­nych do­bro­wol­nie wy­ma­ga je­go zło­że­nia w for­mie pi­sem­nej, do Dyre­kto­ra In­sty­tu­tu).

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Two­ich da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Ci pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­szawa.


Od­bior­cy danych

Od­bior­ca­mi Two­ich da­nych oso­bo­wych mo­gą być: 

1)pod­mio­ty, którym In­sty­tut po­wie­rzył prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie za­war­tych umów: 

fir­my ser­wi­su­ją­ce urzą­dze­nia In­sty­tu­tu, w których prze­twa­rza­ne są da­ne oso­bowe;

pod­mio­ty do­star­cza­ją­ce i utrzy­mu­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu prze­twa­rza­nia da­nych pra­co­wni­ków i by­łych pra­co­wni­ków oraz ich ro­dzin; 

pod­mio­ty, którym prze­ka­zu­je się do­ku­men­ta­cję dla ce­lów nisz­cze­nia po za­koń­czo­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia; 

fir­my ku­rier­skie za po­śre­dnic­twem, których pro­wa­dzo­na jest kore­spon­den­cja z oso­ba­mi bę­dą­cy­mi stro­ną umowy

2)pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi dora­dczo-kon­trol­ne na zle­ce­nie In­sty­tu­tu (np. fir­my au­dy­tor­skie, cer­ty­fi­ku­jące);

3)ban­ki, fir­my ubez­pie­cze­nio­we - do­ty­czy tyl­ko osób po­sia­da­ją­cych po­li­sy ubez­pie­cze­niowe,

4)pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce da­ne w ce­lu pro­wa­dze­nia za­stęp­stwa pro­ce­so­we­go np. kan­ce­la­rie prawne.

5)w za­kre­sie pod­sta­wo­wych da­nych (imię, na­zwi­sko, służ­bo­we da­ne do kon­tak­tu) Pod­mio­ty, z który­mi In­sty­tut współ­pra­cu­je – w przy­pad­ku, kie­dy In­sty­tut wy­zna­czy­ła Pa­nią/Pa­na do ww. działań.


Two­je da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do państw znaj­du­ją­cych się po­za Euro­pej­skim Ob­szarem Go­spo­dar­czym i do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.


De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wany

In­sty­tut  nie bę­dzie sto­so­wa­ła wo­bec Cie­bie zau­to­ma­ty­zo­wa­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, w tym pro­fi­lo­wania.


Okres, przez któ­ry da­ne bę­dą prze­twa­rzane

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy, a na­stęp­nie w ce­lach: sta­tycz­nym i ar­chi­wal­nym zgo­dnie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w je­dno­stkach pań­stwo­wych - przez okres 10 lat.


W przy­pad­ku do­cho­dze­nia rosz­czeń i obro­ny przed rosz­cze­nia­mi da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne do cza­su wy­peł­nie­nia pra­wnie uza­sa­dnio­nych in­tere­sów In­sty­tut, sta­no­wią­cych pod­sta­wę te­go prze­twa­rza­nia lub wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec ta­kie­go prze­twa­rza­nia, nie dłu­żej niż przez okres 10 lat. W przy­pad­ku, gdy to­czy się spór lub trwa po­stę­po­wa­nie, w szcze­gól­no­ści są­do­we, okres prze­cho­wy­wa­nia bę­dzie li­czo­ny od dnia za­koń­cze­nia spo­ru lub pra­wo­mo­cne­go za­koń­cze­nia po­stę­po­wania.


Oświad­czam, że przy­ję­łam/przy­ją­łem do wia­do­mo­ści za­sa­dy prze­twa­rza­nia mo­ich da­nych oso­bo­wych w In­sty­tu­cie.