Strona główna» Obowiązek informacyjny (RODO)» Obowiązek informacyjny realizowany w związku z funkcjonowaniem Zakładowego...» Obowiązek informacyjny realizowany w związku z funkcjonowaniem Zakładowego...

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Obowiązek informacyjny

[dla osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]Ma­jąc na uwa­dze za­pi­sy art. 13 ust. 1  i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie och­ro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bo­dne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dyre­kty­wy 95/46/WE, zwa­nym da­lej „RO­DO”,  po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje i za­sa­dy prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez Sieć Ba­daw­czą ŁU­KA­SIE­WICZ - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia: 


Admi­ni­stra­tor danych

Admi­ni­stra­torem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Sieć Ba­daw­cza Łu­ka­sie­wicz - In­sty­tut Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia (zwa­ny da­lej: In­sty­tut) z sie­dzi­bą ul. Wro­cław­ska 37A, 30-011 Kra­ków, adres e-ma­il: ­kow.pl nr tel.: +48 12 63-17-100.


In­spek­tor Och­ro­ny Danych

We wszel­kich spra­wach do­ty­czą­cych prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych przez In­sty­tut mo­żna kon­tak­to­wać się z wy­zna­czo­nym w tym ce­lu In­spek­torem Och­ro­ny Da­nych, adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tutu.


Cel prze­twa­rzania

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez In­sty­tut w ce­lu przy­zna­wa­nia świad­czeń so­cjal­nych na za­sa­dach okre­ślo­nych w Re­gu­la­mi­nie Za­kła­do­we­go fun­du­szu Świad­czeń So­cjal­nych Sie­ci Ba­daw­czej ŁU­KA­SIE­WICZ -In­sty­tu­tu Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wy­twa­rza­nia, na­da­ne­go Za­rzą­dze­niem Dyre­kto­ra In­sty­tu­tu. 


Pod­sta­wa pra­wna prze­twa­rzania

In­sty­tut prze­twa­rza Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RO­DO, 

w związ­ku z prze­pi­sami:

Usta­wy z dnia 4  mar­ca  1994  r.  o za­kła­do­wym  fun­du­szu  świad­czeń  so­cjal­nych 

Usta­wy z dnia 23 ma­ja 1991 r. o związ­kach za­wo­dowych.

 

Za­kres da­nych oso­bowych

Za­kres prze­twa­rza­nych da­nych oso­bo­wych okre­śla w szcze­gól­no­ści Re­gu­la­min ZFŚS.  

In­sty­tut prze­twa­rza da­ne osób upra­wnio­nych do ko­rzy­sta­nia z ZFŚS – pra­co­wni­ków i człon­ków ich ro­dzin, emery­tów i re­nci­stów oraz człon­ków ich ro­dzin oraz człon­ków ro­dzin pra­co­wni­ków zmar­łych w tra­kcie za­tru­dnie­nia w In­sty­tu­cie (w tym osób upra­wnio­nych bę­dą­cych żyra­nta­mi – w przy­pad­ku po­życz­ki miesz­ka­nio­wej), którym pra­co­daw­ca przy­znał w re­gu­la­mi­nie, o którym mo­wa w art. 8 ust. 2 usta­wy o ZFŚS pra­wo ko­rzy­sta­nia ze świad­czeń so­cjal­nych fi­nan­so­wa­nych z Fun­duszu:

1)Da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne, adre­so­we i kon­tak­to­we osób upra­wnio­nych do ko­rzy­sta­nia ze świad­czeń Fun­duszu,

a tak­że osób bę­dą­cych człon­ka­mi Ich rodzin,

2)Opis sy­tu­acji ży­cio­wej, ro­dzin­nej i ma­te­rial­nej oso­by upra­wnio­nej w przy­pad­ku ko­rzy­sta­nia z bez­zwrot­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej (w przy­pad­kach wy­mie­nio­nych w Re­gu­la­mi­nie ZFŚS), w tym in­for­ma­cje o sta­nie zdro­wia oso­by upra­wnio­nej oraz człon­ka ro­dzi­ny, a tak­że in­for­ma­cje o sy­tu­acji miesz­ka­nio­wej oso­by upra­wnio­nej -  w przy­pad­ku ko­rzy­sta­nia z po­mo­cy miesz­ka­niowej,

3)In­for­ma­cje o zda­rze­niu lo­so­wym po­twier­dzo­ne do­ku­men­tem, w przy­pad­ku śmie­rci po­życz­ko­bior­cy (w sy­tu­acji wnio­sku o umo­rze­nie nie­spła­co­nej po­życz­ki w czę­ści lub ca­łości),

4)Przy­czy­na przy­zna­nia świad­cze­nia so­cjal­nego,

5)In­for­ma­cje o wy­so­ko­ści mie­sięcz­ne­go do­cho­du przy­pa­da­ją­ce­go na oso­bę w go­spo­dar­stwie do­mowym,

6)Wy­so­kość i ro­dzaj przy­zna­nych świad­czeń so­cjal­nych. 


Po­da­nie da­nych jest obo­wiąz­ko­we, a ich nie po­da­nie skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem mo­żli­wo­ści przy­zna­nia świad­cze­nia so­cjal­ne­go na za­sa­dach okre­ślo­nych w Re­gu­la­mi­nie ZFŚS, w tym unie­mo­żli­wi za­wa­rcie i wy­ko­na­nie umo­wy po­życz­ki miesz­ka­niowej.


Re­ali­za­cja praw

Po­sia­da Pa­ni/Pan pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia,  żą­da­nia ich usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych prawem.

W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: da­ne­oso­bo­­kow.pl, pi­sem­nie na adres sie­dzi­by In­sty­tu­tu lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tu­tu. Przed re­ali­za­cją Pa­ni/Pa­na upra­wnień bę­dzie­my mu­sie­li po­twier­dzić Pa­ni/Pa­na toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­dania.

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­szawa.


Od­bior­cy danych

Od­bior­ca­mi Pań­stwa da­nych oso­bo­wych są lub mo­gą być: 

1)pod­mio­ty ser­wi­su­ją­ce urzą­dze­nia In­sty­tu­tu za po­śre­dnic­twem, których prze­twa­rza­ne są Pań­stwa  da­ne oso­bowe;

2)pod­mio­ty do­star­cza­ją­ce i utrzy­mu­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lu prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych Wy­ko­naw­ców, osób  re­pre­zen­tu­ją­cych i pra­co­wni­ków Wy­ko­nawcy;

3)pod­mio­ty świad­czą­ce na rzecz In­sty­tu­tu usłu­gi nie­zbę­dne do ewen­tu­al­ne­go wy­ko­na­nia za­wiera­nej z Pań­stwem umo­wy – je­że­li za­war­ta z Pań­stwem umo­wa wy­ma­ga ich udzia­łu np. fir­my ku­rier­skie za po­śre­dnic­twem, których mo­że być pro­wa­dzo­na z Pań­stwem kore­spon­dencja.

4)pod­mio­ty, którym prze­ka­zu­je się do­ku­men­ta­cję dla ce­lów nisz­cze­nia po za­koń­czo­nym okre­sie prze­cho­wy­wania;

Da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do państw znaj­du­ją­cych się po­za Euro­pej­skim Ob­szarem Go­spo­dar­czym i nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­naro­dowych.


Okres, przez któ­ry da­ne bę­dą prze­twa­rzane

Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez okres, któ­ry jest zwią­za­ny ze wska­za­ny­mi wy­żej ce­la­mi ich prze­twa­rza­nia przez czas nie­zbę­dny do prze­pro­wa­dze­nia po­stę­po­wa­nia ofer­to­we­go, na­stęp­nie przez czas obo­wią­zy­wa­nia umo­wy - a tak­że po ich za­koń­cze­niu przez okres oraz w za­kre­sie wy­ma­ga­nym przez prze­pi­sy pra­wa po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go (m.in. pra­wa po­dat­ko­we­go, usta­wy o ra­chun­ko­wo­ści i prze­pi­sów ar­chi­wal­nych) lub dla za­bez­pie­cze­nia i do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych roszczeń.


Re­ali­za­cja praw osób, których da­ne do­tyczą

Przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia,  żą­da­nia ich usu­nię­cia w przy­pad­kach prze­wi­dzia­nych pra­wem, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia sprze­ci­wu, co do da­nych oso­bo­wych, których po­da­nie jest do­bro­wol­ne, a tak­że pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych w za­kre­sie, w ja­kim Pa­ni/Pa­na da­ne są prze­twa­rza­ne w ce­lu za­wa­rcia i wy­ko­na­nia umowy.

W ce­lu wy­ko­na­nia praw wy­mie­nio­nych po­wy­żej na­le­ży skiero­wać żą­da­nie pod adres ema­il: ­kow.pl li­sto­wnie na adres sie­dzi­by In­sty­tu­tu lub zło­żyć oso­bi­ście w sie­dzi­bie In­sty­tu­tu. Przed re­ali­za­cją Pa­ni/Pa­na upra­wnień bę­dzie­my mu­sie­li po­twier­dzić Pa­ni/Pa­na toż­sa­mość w spo­sób in­dy­wi­du­al­nie do­sto­so­wa­ny do da­ne­go żą­dania.

W przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie przez In­sty­tut Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RO­DO, przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 War­szawa.


In­for­ma­cja o wy­mo­gu po­da­nia danych

Po­da­nie da­nych jest obo­wiąz­ko­we, a ich nie po­da­nie skut­ko­wać bę­dzie bra­kiem mo­żli­wo­ści udzia­łu w po­stę­po­wa­niu ofer­to­wym i w kon­se­kwen­cji bra­kiem mo­żli­wo­ści za­wa­rcia i re­ali­za­cji umowy.


De­cy­zje po­dej­mo­wa­ne w spo­sób zau­to­ma­ty­zo­wany

In­sty­tut nie bę­dzie sto­so­wał wo­bec Pa­ni/Pa­na zau­to­ma­ty­zo­wa­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, w tym pro­fi­lo­wania.


Wy­ko­naw­ca oświad­cza, że zo­bo­wią­zu­ję się do prze­ka­za­nia w imie­niu Za­ma­wia­ją­ce­go in­for­ma­cji, o których mo­wa 

w art. 14 RO­DO w za­kre­sie ana­lo­gicz­nym jak po­wy­żej, oso­bom Je­go re­pre­zen­tu­ją­cym, peł­no­mo­cni­kom, oso­bom wy­zna­czo­nym do kon­tak­tu oraz oso­bom przez Nie­go upo­wa­żnio­nym do pod­pi­sy­wa­nia wszel­kich oświad­czeń woli

w imie­niu i na rzecz Wy­ko­naw­cy, których da­ne zo­sta­ły prze­ka­za­ne In­sty­tu­to­wi w po­stę­po­wa­niu ofer­to­wym, przy za­wiera­niu umo­wy i w tra­kcie jej re­ali­za­cji.