Strona główna» Projekty» Fundusze Strukturalne» Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki...

Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania

Innowacyjna gospodarka

PROJEKT NR: UDA-POIG.01.03.01-12-024/08-00 „Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania"
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


„Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza
narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania"
(okres realizacji projektu: 2009 - 2014)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WYKONAWCY:

Koordynator Projektu:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Konsorcjanci:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a
30-011 Kraków

W dniu 26.03.2009 r. została podpisana umowa nr POIG.01.03.01-12-024/08-00 pomiędzy Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, jako instytucją pośredniczącą w realizacji Programu Operacyjne go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w sprawie dofinansowania projektu nr POIG.01.03.01-12-024/08 pt. " Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania" na kwotę 11 683 463,90 zł.

Projekt ma na celu wytworzenie nowej generacji spiekanych materiałów narzędziowych oraz opracowanie na ich bazie innowacyjnych ostrzy narzędzi skrawających przeznaczonych do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania. Realizacja celu projektu obejmuje kompleksowe rozwiązania od stworzenia koncepcji składu chemicznego nowych materiałów, wytworzenia spiekalnych proszków i na ich bazie wytworzenia spiekanych materiałów narzędziowych, zaprojektowania i przygotowania prototypowych ostrzy, zamodelowania geometrii ostrza i parametrów pracy narzędzia, przeprowadzenia badań oddziaływania z materiałem obrabianym jak i badań pracy tymi narzędziami w warunkach wysokich prędkości skrawania. Opracowana w trakcie realizacji projektu wiedza know-how umożliwi uzyskanie innowacyjnych spiekanych materiałów narzędziowych i kompleksowych rozwiązań technicznych ostrzy narzędzi do obróbki skrawaniem, których stosowanie sprzyja ochronie zdrowia pracowników i prowadzi do proekologicznych rozwiązań takich jak obróbka na sucho, obróbka z ograniczonym udziałem cieczy chłodząco – smarujących, które to koncepcje nie są stosowane w przypadku obróbki z dużymi prędkościami (ang. High Speed Cutting, HSC). Obecnie nie ma materiałów dedykowanych specjalnie do tego rodzaju obróbki, stosowane są tradycyjne materiały narzędziowe, w czasie pracy intensywnie chłodzone dużymi ilościami cieczy chłodząco-smarujących.

Potrzeba realizacji wnioskowanego projektu wynika z rosnącego zapotrzebowania na nowe materiały, przeznaczone na ostrza narzędzi skrawających do obróbki z dużymi prędkościami skrawania. Obecnie nie ma na rynku materiałów dedykowanych specjalnie do tego rodzaju obróbki, stosowane są tradycyjne materiały narzędziowe, w czasie pracy intensywnie chłodzone dużymi ilościami cieczy chłodząco-smarujących, co powoduje konieczność utylizacji odpadów i zwiększa koszty użytkowania tych narzędzi skrawających. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum jednostek naukowych: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Jednostki są wiodącymi w kraju ośrodkami w dziedzinie objętej projektem i posiadają wystarczające do realizacji projektu zasoby ludzkie, zaplecze techniczne i infrastrukturalne oraz zdolność organizacyjną do realizacji projektu. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w projekcie tj. jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową zajmującą się badaniami i wdrażaniem rozwiązań z zakresu obróbki skrawaniem. Potencjalni odbiorcy rezultatów projektu to: wytwórcy materiałów narzędziowych, użytkownicy ostrzy narzędzi skrawających, instytuty badawczo-rozwojowe. Wszystkie rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom, na zasadach rynkowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa z zakresu własności intelektualnej. Uzyskane rozwiązania techniczne będą rozwiązaniami innowacyjnymi i mogą zostać wdrożone do polskiego sektora obróbki skrawaniem. Dzięki temu poprawiona zostanie konkurencyjność polskich wytwórców narzędzi skrawających na rynku europejskim. Zrealizowanie zadań badawczych w projekcie pozwoli na uzyskanie kompleksowego i innowacyjnego opracowania technologii wytwarzania materiałów narzędziowych o najwyższej trwałości w warunkach obróbki HSC.

Opracowane w projekcie zgłoszenia patentowe, które mogą być wdrożone, decydują o gospodarczej użyteczności projektu.