Strona główna» Działalność normalizacyjna

Działalność normalizacyjna

Główne formy kilkudziesięcioletniej działalności normalizacyjnej IZTW to:

 • opracowanie kilkuset Polskich Norm;
 • współpraca zewnętrzna mająca na celu współtworzenie norm krajowych, europejskich i międzynarodowych;
 • informacja normalizacyjna;
 • prowadzenie zbiorów norm na własne potrzeby.

 

IZTW kieruje (z upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) pracami dwóch krajowych komitetów technicznych:

1) KT nr 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej, o następującym zakresie tematycznym:

 • obróbka wiórowa, obróbka ścierna i obróbka erozyjna, (całość tematyki obejmująca terminologię, technologię, narzędzia, oprzyrządowanie i obrabiarki);
 • obróbka przyrostowa (szybkie wytwarzanie powierzchni prototypów i narzędzi - Direct Digital Manufacturing);
 • obróbka ubytkowa i przyrostowa w mikroskali i nanoskali;
 • charakterystyka warstwy wierzchniej (właściwości powierzchni: terminologia, pomiary, przyrządy pomiarowe) po obróbce ubytkowej i przyrostowej, w tym w mikroskali i nanoskali.

 

2) KT nr 314 ds. Nanotechnologii, o następującym zakresie tematycznym:

 • zagadnienia związane z materią i procesami w nanoskali, zwykle o wymiarze poniżej 100 nm w jednym lub więcej kierunkach, wtedy gdy uzyskane właściwości umożliwiają nowe zastosowania;
 • wykorzystanie właściwości materiałów w nanoskali do wytwarzania ulepszonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości;
 • terminologia i nomenklatura, metrologia i oprzyrządowanie, wraz z zagadnieniami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

Prowadzenie sekretariatów krajowych komitetów technicznych

 • umożliwia udział IZTW (pod nadzorem PKN) w międzynarodowej (komitety techniczne ISO), europejskiej (komitety techniczne CEN) i krajowej (PKN i inne krajowe komitety techniczne) działalności normalizacyjnej,
 • reprezentowanie polskich interesów na arenie międzynarodowej o określonych obszarach tematycznych,
 • wdrażanie Norm Europejskich do Polskich Norm metodą uznania (w języku oryginału) i metodą tłumaczenia.

 

Szczegółowe dane o krajowych komitetach technicznych są na stronie internetowej PKN: www.pkn.pl.