Strona główna» Aktualności» Konkurs na stanowisko DYREKTORA Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Konkurs na stanowisko DYREKTORA Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Rada Naukowa Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 37 A

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko
dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

 

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
  1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
  2. korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
  4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 2. Kandydaci na stanowisko dyrektora proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
  1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
  2. koncepcji rozwoju Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
  3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
  4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 3. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania:
  • Statut Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania,
  • Regulamin organizacyjny Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania,
  • Bilans za 2010 r. wraz z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale (funduszu własnym),
  • Sprawozdanie z działalności Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w 2010 r.

  będą udostępnione do wglądu osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przy ul. Wrocławska 37A (pok. 204-sekretariat Instytutu w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku), od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, czyli od 30.09.2011 do ostatniego dnia składania zgłoszeń, czyli do 30.10.2011 włącznie, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1 oraz pkt II.3 ÷ II.6 niniejszego ogłoszenia.

 4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37 A (pok. 204-sekretariat Instytutu, w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku) lub przesłać listem poleconym.

 5. Termin składania zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w pkt II niniejszego ogłoszenia upływa w dniu 30.10.2011 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym, decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Konkurs na DYREKTORA Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie pdf [153.96 KB]