Strona główna» O Instytucie» Misja i zakres działania

Misja i zakres działania

Misją Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest udział w światowym rozwoju technologii wytwarzania wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia oraz w budowie i rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Misja Instytutu obejmuje również transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy, zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Rola Instytutu w gospodarce krajowej

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie jest instytutem badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.

IZTW prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz realizuje transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy do przemysłu.

Instytut rozwija i komercjalizuje wiedzę. Działania IZTW ukierunkowane są na postęp w gospodarce, o czym świadczą wdrożenia unikatowych, innowacyjnych rozwiązań, przynoszące znaczące efekty ekonomiczne w przedsiębiorstwach. Dzięki temu Instytut zyskuje referencje potwierdzające wysoki poziom prac, kompetencje i umiejętności współpracy z przemysłem. Profil działalności Instytutu jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb rynku oraz do światowych tendencji badań i rozwoju technologii wytwarzania.

Celem nadrzędnym jest trafny wybór kierunków i priorytetów badawczych, wzrost potencjału badawczego, innowacyjności oraz efektywności badań i prac rozwojowych na rzecz gospodarki, a dzięki temu zwiększenie konkurencyjności Instytutu.

Rozwój gospodarki i innowacyjne technologie w przemyśle Instytut wspierał od samego początku swej działalności. W latach 1958 - 1989 stanowił formalnie zaplecze naukowo-badawcze przemysłu obrabiarkowego w ramach Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi (od 1972 roku Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego PONAR). Aktywność Instytutu pozostawała przez cały czas zorientowana na współpracę z szerokim spektrum przedsiębiorstw przemysłu maszynowego.

Proinnowacyjne i prokonkurencyjne działania Instytutu na rzecz gospodarki kraju są zgodne z Misją Ministerstwa Gospodarki RP.

Podstawowa działalność IZTW to

 • badania naukowe
 • prace rozwojowe, badania przemysłowe oraz prace wdrożeniowe
 • wytwarzanie jednostkowo na indywidualne zamówienia unikatowej aparatury, specjalnych obrabiarek i urządzeń technologicznych, narzędzi i oprzyrządowania, a także urządzeń pomiarowo-kontrolnych o innowacyjnych rozwiązaniach
 • usługi badawcze i technologiczne
 • ocena zgodności wyrobów i usług (Instytut jest jednostką autoryzowaną i notyfikowaną), certyfikacja wyrobów na wspólne znaki towarowe gwarancyjne B, Q, E
 • harmonizacja przepisów technicznych w Polsce z przepisami obowiązującymi w UE i przygotowanie przemysłu do ich stosowania
 • działalność normalizacyjna
 • informacja naukowo-techniczna, doradztwo, ekspertyzy, szkolenia.

 

Instytut dostosowuje działalność do potrzeb rynku oraz do światowych i europejskich tendencji badań i rozwoju technologii wytwarzania. Dlatego do zakresu prowadzonych obecnie badań i prac rozwojowych oraz badań i prac przewidywanych na przyszłość należą:

 • metody ubytkowego oraz przyrostowego kształtowania i technologie wytwarzania wyrobów
 • technologie nowych materiałów, inżynieria powierzchni
 • mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobów
 • metrologia wielkości geometrycznych, metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii
 • technologia montażu i demontażu
 • modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania
 • automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu
 • bezpieczeństwo systemów wytwarzania
 • technologie wspierające ochronę zdrowia i środowiska, w tym technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • metody i systemy zapewnienia jakości w technologiach wytwarzania
 • zarządzanie technologiami i systemami wytwarzania
 • monitorowanie rozwoju technologii, foresight technologiczny
 • transformacja wiedzy, transfer wiedzy i technologii
 • badania, ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i usług.

 

Badania naukowe, prace rozwojowe i usługi ukierunkowane są przede wszystkim na potrzeby przemysłu. Istotne znaczenie mają działania na rzecz zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania obrabiarek i innych urządzeń technologicznych, narzędzi i płynów technologicznych.
Ważne z punktu widzenia gospodarki są również badania prowadzone przez laboratoria badawcze Instytutu. Laboratorium IZTW świadczące usługi dla przedsiębiorstw, od 1998 roku posiada akredytację Nr AB 197 Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorium dysponuje wieloletnim doświadczeniem w badaniach m.in. drgań i hałasu, badaniach elektrycznych, energetycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, badaniach bezpieczeństwa obrabiarek i narzędzi, w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych, pomiarów i analizy topografii powierzchni oraz w badaniach materiałowych. W skład Laboratorium IZTW (akredytacja PCA nr AB 197) wchodzą sekcje prowadzące badania maszyn i urządzeń, badań materiałów i płynów technologicznych oraz pomiaru długości i kąta.
W 2007 roku Instytut uzyskał Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 1970/1/2007 Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań laboratoryjnych, usług badawczych i rozwojowych, usług projektowo-produkcyjnych, wytwarzanie, szkolenia, informację naukowo-techniczną – spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009.
Aktualnie Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 ICR Polska Sp. z o.o. nr 11/J/2016 oraz International Certification Registrar Ltd., i jest jednostką autoryzowaną przez polski rząd i notyfikowaną w Unii Europejskiej (nr notyfikacji 1455) w zakresie trzech dyrektyw UE - maszynowej, emisji hałasu do środowiska i kompatybilności elektromagnetycznej. Zakład Certyfikacji IZTW legitymuje się Certyfikatem Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby PCA nr AC 011 na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013-3 w zakresie certyfikacji wyrobów i usług

Z upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, IZTW prowadzi sekretariaty dwóch krajowych komitetów technicznych: KT nr 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej i KT nr 314 ds. Nanotechnologii, które reprezentują stronę polską w międzynarodowej i europejskiej działalności normalizacyjnej. Komitety te biorą udział w pracach  6 komitetów technicznych ISO i 4 komitetów technicznych CEN. Specjaliści Instytutu uczestniczą także w pracach normalizacyjnych 7 innych krajowych komitetów technicznych utworzonych przez PKN.

Działający w Instytucie Ośrodek Informacji, Doradztwa i Szkoleń prowadzi kursy i szkolenia, przyczyniające się do transferu wiedzy i technologii do przemysłu.
Instytut  Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych PARP oraz jest Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

Instytut organizuje szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty szkoleniowe w zakresie wymienionych wyżej obszarów działania.

IZTW jest jednostką, która może dostarczać przedsiębiorstwom informacji o technologiach, udzielać pomocy przy doborze, wdrażaniu i rozwoju nowych technologii wytwarzania oraz brać aktywny udział w kształtowaniu otoczenia przyjaznego dla firm, sprzyjającego zwiększaniu ich innowacyjności i konkurencyjności. Celem rynkowym Instytutu jest poszerzanie oferty usług technologicznych dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi te obejmują współpracę przy uruchamianiu produkcji nowych wyrobów, pomoc przy modernizacji już istniejącej produkcji, opracowanie technologii obróbki, zwłaszcza materiałów supertwardych i trudno obrabialnych, projektowanie i wykonywanie specjalnych produkcyjnych urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowej.

Przedmiotem prac IZTW ukierunkowanych na badania i wdrażanie innowacji są:

 • rozwój procesów obróbki wiórowej i ściernej, narzędzi, oprzyrządowania, obrabiarek specjalnych oraz systemów eksploatacji narzędzi
 • inżynieria materiałów narzędziowych i powłok odpornych na zużywanie
 • nanomateriały i funkcjonalne materiały gradientowe na specjalne narzędzia skrawające i elementy maszyn i urządzeń
 • rozwój procesów obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej oraz hybrydowych, a także obrabiarek erozyjnych
 • metody mikroobróbek erozyjnych
 • metrologia techniczna, zwłaszcza wielkości geometrycznych
 • metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii
 • rozwój oprogramowania specjalistycznego do wspomagania operacji obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz oprogramowania metrologicznego
 • rozwój metod badań obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania i płynów technologicznych, głównie w zakresie cech użytkowych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

 

Ponadto IZTW realizuje następujące prace

 • projektowanie i wykonawstwo specjalnych obrabiarek i urządzeń montażowych
 • projektowanie i wykonawstwo narzędzi oraz oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek skrawających i erozyjnych
 • projektowanie i wykonawstwo specjalnych maszyn i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, oraz aparatury badawczej
 • ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń oraz usługi z zakresu metrologii i inżynierii materiałowej
 • certyfikacja wyrobów i badania na rzecz certyfikacji
 • doradztwo i szkolenie w tym: doradztwo techniczne w zakresie działalności Instytutu, prowadzenie szkoleń dla kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw przemysłowych
 • prowadzenie i utrzymywanie własnych naukowych baz danych
 • działalność normalizacyjna.

 

Prace badawcze prowadzone w Instytucie mają żywotne znaczenie dla gospodarki kraju, bowiem ich wyniki znajdują zastosowanie w przemyśle. Duża liczba zleceń z przemysłu dla Instytutu w ostatnich latach dotyczyła wdrożeń związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem specjalnych narzędzi skrawających i ściernych.

Realizowano też prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie: niekonwencjonalnych metod obróbki (specjalne obrabiarki elektroerozyjne i elektrochemiczne), specjalnych urządzeń montażowo-kontrolnych, w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego, metrologii wielkości geometrycznych (współrzędnościowe maszyny pomiarowe, przyrządy do pomiaru topografii powierzchni, specjalne urządzenia pomiarowe).

Klientami Instytutu są przede wszystkim krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe – ponad 300 rocznie, w większości MŚP, ale także duże przedsiębiorstwa z przemysłów: motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, narzędziowego, ogólnomaszynowego, elektronicznego, elektrotechnicznego, zbrojeniowego, aparatury medycznej, artykułów gospodarstwa domowego, hutniczego, energetycznego, maszyn spożywczych oraz wyższe uczelnie techniczne, jednostki badawcze i placówki naukowe PAN.