Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 80: Porównywanie wybranych sposobów wygładzania powierzchni...

ZN 80: Porównywanie wybranych sposobów wygładzania powierzchni materiałów obróbką elektrochemiczną bezstykową

Zeszyty Naukowe nr 80

Porównanie wybranych sposobów wygładzania powierzchni materiałów obróbką elektrochemiczną bezstykową

Maria Zybura-Skrabalak. Kraków : IOS, 1999. 103 s. : rys.; 24 cm

Obróbka elektrochemiczna nie zmienia istotnie struktury, składu chemicznego i nie wprowadza dodatkowych naprężeń do warstwy wierzchniej obrabianego materiału. Umożliwia to efektywne i ekonomiczne jej wykorzystanie, jako obróbki wykańczającej w tych przypadkach, gdy konieczne jest szybkie zmniejszenie chropowatości oraz częściowe lub całkowite usunięcie warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego wstępnie innymi metodami. Operacja obróbki elektrochemicznej, w której usuwany jest naddatek materiału o grubości około 0,1 do 0,3 mm w celu usunięcia uszkodzonej części warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatości powierzchni obrobionej zgrubnie innymi metodami np. frezowaniem lub obróbką elektroerozyjną nazywana jest wygładzaniem elektrochemicznym. Przeprowadzono badania następujących sposobów wygładzania przy zasilaniu szczeliny prądem stałym: drążenie z prędkością przesuwu vf=0; drążenie z prędkością przesuwu vf=0; obróbką uniwersalną elektrodą kulistą. Badania procesu wygładzania zrealizowano na obrabiarce elektrochemicznej EOCA 40 dla powierzchni obrobionych zgrubnie elektroerozyjnie. Badania każdego ze sposobów wygładzania prowadzono wg następującej metodyki: analizowano proces i opracowano w miarę możliwości modele dedukcyjne; weryfikowano doświadczalnie modele; wyniki badań przedstawiono w postaci równań regresji i wykresów przy wykorzystaniu sieci neuronowej. Stwierdzono, że wygładzanie elektrochemiczne umożliwia: usunięcie warstwy zmienionej w operacji zgrubnej obróbki elektroerozyjnej; zmniejszenie parametrów chropowatości do Ra=1,2 do 1,9 mikrometrów. Podstawową zaletą wygładzania drążeniem elektrochemicznym jest krótki czas operacji (t ok. 15 do 30 sek.), a zasadniczą wadą mała elastyczność i wysokie koszty wykonania elektrod, zaś zaletą wygładzania uniwersalną elektrodą jest duża elestyczność i niskie koszty wykonania elektrod, a wadą stosunkowo duży czas obróbki. Zasadniczym kryterium wyboru sposobu wygładzania są koszty tej operacji, które zależą przede wszystkim od programu produkcji (liczba sztuk), kosztu wykonania elektrod oraz czasu operacji wygładzania. W przypadku produkcji seryjnej, a szczególnie po zgrubnej obróbce elektroerozyjnej należy stosować wygładzanie analogiczne jak przy drążeniu z prędkością równą zeru lub większą od zera, a w przypadku produkcji jednostkowej, gdzie często zmieniają się kształt i wymiary wyrobu celowe jest zastosowanie wygładzania uniwersalną elektrodą.