Strona główna» Usługi» Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

 

Zakład Certyfikacji

Kontakt

Dyrektor Instytutu Wojciech Drożdż
Tel. +48 12 63 17 100

Kierownik Zakładu Certyfikacji Krzysztof Wcisło
Tel. +48 12 63 17 106
e-mail:

Sekretariat
+48 12 63 17 105
Fax: +48 12 63 39 490

Zakład Certyfikacji
+48 12 63 17 105 lub +48 12 63 17 106
e-mail:

Kompetencje

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest jednostką autoryzowaną przez polski rząd i notyfikowaną przez Komisję Europejską w zakresie dyrektyw UE

 • dyrektywy maszynowej 2006/42/EC wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r.

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228)

 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wprowadzonej do prawa polskiego ustawą z dnia 13.04.2016 r.

(Dz.U. z 2016 r. poz. 542)

 • dyrektywy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/WE wprowadzonej do prawa polskiego z dnia 21.12.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202).

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Zakład Certyfikacji jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AC011).

Laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (AB197).

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada

 • status jednostki notyfikowanej w UE o numerze 1455 nadany przez Komisję Europejską (w zakresie wyżej wymienionych dyrektyw)

 • autoryzację Ministerstwa Rozwoju,  w zakresie dyrektyw 2006/42/EC, 2000/14/EC a także 2014/30/UE

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów - certyfikat nr AC 011 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065

 • akredytację laboratorium badawczego, prowadzącego badania między innymi na rzecz oceny zgodności i certyfikacji, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji- certyfikat nr AB 197 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025.

 

Polityka jakości Zakładu Certyfikacji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Naszym celem jest

 • zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie certyfikacji wyrobów oraz utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do prowadzonej działalności certyfikacyjnej

 • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego prac związanych z procesem certyfikacji wyrobów i usług

 • działanie w sposób bezstronny, poufny , niezależny i niedyskryminujący

 • zapewnienie, że jednostka certyfikująca jest wiarygodna i kompetentna

 • zapewnienie dostępu do certyfikacji wszystkim zainteresowanym.

 

Osiągamy to przez

 • utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065

 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Zakładzie Certyfikacji systemu zarządzania jakością (audity wewnętrzne, przeglądy kierownictwa, podnoszenie poziomu kompetencji,  systematyczne szkolenia kadry ZC, zaangażowanie całego zespołu ZC w celu ulepszania metod pracy certyfikacyjnej, terminowa realizacja prac).

Polityka jakości ZC IZTW

Poufność

Przy realizacji procesu certyfikacji zapewniamy poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z procesem certyfikacji. Zakład Certyfikacji zapewnia nieujawnianie stronie trzeciej żadnych informacji uzyskanych w procesie certyfikacji wyrobów bez pisemnej zgody wnioskodawcy. Wyjątek stanowią informacje, których ujawnienia wymaga prawo, ale wówczas klient zostaje powiadomiony o ujawnionej informacji.

Zapewnienie poufności realizowane jest również przez

 • ograniczony dostęp do dokumentacji wnioskodawcy od momentu zgłoszenia wyrobu do certyfikacji aż do etapu archiwizacji wniosku

 • ewidencję dokumentacji powstałej w procesie certyfikacji i nadzoru (umowy, protokoły z kontroli, sprawozdania z badań)

 • zabezpieczenie dokumentacji dostawcy przed zaginięciem i zniszczeniem.

 

W przypadku, gdy Zakład Certyfikacji korzysta z usług jednostki zewnętrznej, w pisemnej umowie zobowiązuje podwykonawcę do zachowania poufności informacji i ochrony praw własności wnioskodawcy. Ewentualne zapisy elektroniczne dotyczące certyfikacji przechowywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami i są niedostępne dla osób nieuprawnionych.

 

Usługi

Zakład Certyfikacji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania świadczy następujące usługi:

 • badania typu WE (EC) dla maszyn, dla których udział jednostki notyfikowanej jest obowiązkowy

 • dobrowolna ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE, tj. wyrobów niepodlegających obowiązkowi udziału jednostki notyfikowanej, ale wymagających oznakowań CE

 • wydajemy certyfikaty zgodności będące podstawą do sporządzenia deklaracji zgodności WE (EC) i oznakowania wyrobów znakiem CE

 • wspomagamy naszych klientów wiedzą merytoryczną w całym procesie oceny zgłoszonego urządzenia, wskazując odniesienie do odpowiednich wymagań i rozwiązań zawartych w przepisach.

 

Ponadto oferujemy:

 • dobrowolną certyfikację na zgodność z wymaganiami norm krajowych, norm i dyrektyw międzynarodowych (np. ISO i innych)

 • certyfikację w trybie dobrowolnym na znak bezpieczeństwa "B"

 • pomoc merytoryczną podczas sporządzania deklaracji zgodności WE.

Certyfikacja zgodności

Certyfikacja

Certyfikacja z udziałem Zakładu Certyfikacji IZTW pozwala skorzystać z fachowej wiedzy i kompetencji pracowników akredytowanej przez PCA Jednostki Certyfikującej Wyroby oraz Notyfikowanej przez Komisję Europejską jednostki.

W Instytucie istnieje możliwość uzyskania certyfikatów zgodności:

 • z dyrektywami Unii Europejskiej CE

 • z wymaganiami bezpieczeństwa "B"

 • ze wskazanymi dokumentami normatywnymi, kryteriami technicznymi lub określonymi programami certyfikacji.

 

Ocena zgodności CE

Europejski system zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu nakłada na producentów i importerów maszyn, urządzeń i elementów bezpieczeństwa obowiązek dostarczania odbiorcom produktów bezpiecznych. Maszyny zapewniające bezpieczeństwo to te maszyny i elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dyrektywy 2006/42/EC (bądź norm z nimi zharmonizowanych) i innych dyrektyw nowego podejścia mających w określonym przypadku zastosowanie, a w szczególności 2014/35/UE (dla sprzętu elektrycznego), 2000/14/WE (dotyczy hałasu emitowanego do środowiska) oraz 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
Oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ujętymi w dyrektywie 2006/42/WE producent, upoważniony przedstawiciel producenta, może dokonywać samodzielnie lub we współpracy z jednostką (w zależności od rodzaju maszyny). Ocena zgodności kończy się wydaniem certyfikatu i skutkuje możliwością wydania Deklaracji Zgodności przez producenta, lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz oznakowaniem (CE) produktu, co jest wymagane przy wprowadzaniu produktu na rynek Wspólnoty (PROCEDURA ZNAKOWANIA WE (CE). Przy kontrolach nadzoru nad rynkiem producent (lub upoważniony przedstawiciel producenta) ma obowiązek udowodnić organom kontrolnym, że dochował przy przeprowadzaniu oceny należytej staranności, do czego zalicza się m.in. przeprowadzenie wszystkich potrzebnych badań w laboratoriach kompetentnych. Wyjątkiem od reguły dobrowolnej oceny zgodności są maszyny zaliczane do tzw. niebezpiecznych oraz elementy bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2006/42/EC, którego odpowiednikiem jest załącznik 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228). Dla tych maszyn wymagany jest udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności.

Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa B

Zakład Certyfikacji IZTW dokonuje certyfikacji na dobrowolny znak bezpieczeństwa "BIOS" dla narzędzi. Znak ten stanowi rozpoznawalną w całym kraju gwarancję tego, że zakupiony towar posiada potwierdzone bezpieczeństwo użytkowania. Stanowi to często wymaganie odbiorcy i decyduje o przewadze konkurencyjnej.

Certyfikacja na znak "BIOS" w Zakładzie Certyfikacji IZTW odbywa się poprzez certyfikację na zgodność z wymaganiami Kryteriów Technicznych opracowanych przez IZTW, a także z wykorzystaniem norm krajowych, międzynarodowych, dokumentów normatywnych.

W przypadku narzędzi sprawdza się:

 • warunki techniczno-organizacyjne produkcji

 • identyfikowalność

 • opakowanie

 • instrukcję użytkowania

 • wygląd zewnętrzny

 • cechy funkcjonalne (np. średnicę chwytu, ciężar)

oraz wykonuje się badania wymagane przez kryteria lub dokumenty normatywne.

Certyfikacja wyrobów

Badamy na rzecz certyfikacji i certyfikujemy m.in.

maszyny i urządzenia technologiczne, w tym

 • maszyny do obróbki plastycznej metali

 • maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych

 • urządzenia dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego

 • maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i innych

agregaty prądotwórcze

 obrabiarki skrawające do metali

 sprzęt ogrodniczy, sadowniczy (m.in. kosiarki, kosy spalinowe i elektryczne itp.) 

narzędzia zmechanizowane ręczne i przenośne (niezależnie od rodzaju napędu) wraz z ich wyposażeniem 

narzędzia ścierne do cięcia i szlifowania wszystkich rodzajów i typów 

szczotki techniczne obrotowe, listwowe, wszystkich rodzajów i typów 

wyroby przemysłu precyzyjnego, elektrotechnicznego i elektronicznego 

wyroby przemysłu metalowego m.in.

 • narzędzia metalowe do skrawania metali, drewna i tworzyw sztucznych

 • przyrządy i pomoce obrabiarkowe

 • narzędzia i pomoce rzemieślnicze, narzędzia do obróbki drewna

 • narzędzia gospodarcze

 • narzędzia kute

Cennik

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację wyrobów stanowi :

 • rodzaj wykonanej czynności lub usługi

 • rodzaj wyrobu

 • stopień skomplikowania wyrobu lub programu oceny, uzasadniony koszt pracy Zakładu Certyfikacji.

Przy ustalaniu opłaty za certyfikację obowiązkową i dobrowolną wyrobów uwzględnia się uzasadnione koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji.

Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania przez posiadaczy wydanych certyfikatów dokonuje się zgodnie z umową z posiadaczem certyfikatu według określonych cen podanych w cenniku i akceptowanych ofert.

KLIENCI

Prawa i obowiązki wnioskodawcy

Wnioskodawca ma prawo do

 • fachowej i merytorycznej obsługi swojego wniosku

 • poufności informacji przekazanych ZC IZTW

 • stałego kontaktu ze specjalistą ZC IZTW prowadzącym jego wniosek

 • terminowego rozpatrzenia swojego wniosku

 • reklamacji i odwołań w stosunku do działań i decyzji podjętych przez ZC IZTW.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do

 • współpracy ze specjalistą ZC IZTW w ramach swojego wniosku

 • udostępniania wszystkich potrzebnych do certyfikacji dokumentów i próbek

 • zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań certyfikowanych urządzeń

 • terminowego wniesienia wszystkich opłat związanych z procesem certyfikacji w ZC IZTW

 • umożliwienia Zakładowi Certyfikacji IZTW sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem.

 

Skargi i odwołania

Wnioskodawca (klient) oraz każdy zainteresowany ma prawo zgłaszać skargi lub odwołania wobec każdego działania wykonywanego przez Zakład Certyfikacji IZTW. Sposób postępowania opisany jest w Informatorze udostępnionym w poniższej sekcji do pobrania.

Formularz skargi / odwołania.

Procedura postępowania w przypadku skargi / odwołania.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 15.11.2019

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [1.21 MB]
Adobe Acrobat Document Informator - Certyfikacja Wyrobów w Zakładzie Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW Kraków pdf [285.65 KB]
Adobe Acrobat Document Polityka jakości ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW pdf [1.10 MB]
Adobe Acrobat Document Kwestionariusz wstępnej oceny producenta/importera pdf [515.27 KB]
Adobe Acrobat Document Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności oraz procesu certyfikacji wg wymagań pdf [449.96 KB]
Adobe Acrobat Document Deklaracja wyłączności pdf [391.20 KB]
Adobe Acrobat Document Deklaracja zgodności - za Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn pdf [35.69 KB]
Adobe Acrobat Document Cennik opłat za czynności związane z certyfikacją i nadzorem nad wydanym certyfikatem pdf [657.13 KB]
Adobe Acrobat Document Wykaz maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzenia procedury oceny zgodności pdf [96.74 KB]
Adobe Acrobat Document Lista specjalistów - Skład osobowy i kwalifikacje personelu Zakładu Certyfikacji ZC pdf [72.34 KB]
JPEG Image Procedura znakowania WE(CE) - Ocena zgodności jpg [64.52 KB]
Adobe Acrobat Document Program certyfikacji PRC-01-3 pdf [139.38 KB]
Adobe Acrobat Document Program certyfikacji PRC-02-1b pdf [133.85 KB]
Adobe Acrobat Document Program certyfikacji PRC-03-3 pdf [108.31 KB]
Adobe Acrobat Document Program certyfikacji PRC-14-WE pdf [201.58 KB]
Adobe Acrobat Document Procedura postępowania w przypadku skargi / odwołania pdf [271.35 KB]
Adobe Acrobat Document Formularz skargi / odwołania pdf [395.20 KB]
Adobe Acrobat Document Zawieszone i wycofane certyfikaty pdf [52.19 KB]