Strona główna» Usługi» Badania i pomiary kompatybilności elektromagnetycznej

Badania i pomiary kompatybilności elektromagnetycznej

Oferta badań

Naszą ofertę kierujemy do mikrofirm, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, szczególnie z branży elektrycznej, elektronicznej, maszynowej. Zapraszamy każdego, kto posiada potrzeby w tym zakresie. Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej jest częścią procesu oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywach "nowego podejścia" Unii Europejskiej, w przypadku spełnienia wymagań umożliwia wprowadzenie wyrobu do obrotu towarowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zestaw aparatury, którym dysponujemy, zapewnia szeroką ofertę badawczą. Umożliwia m.in. przeprowadzanie badań odporności urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne oraz pomiarów emisji zaburzeń w szerokim, najczęściej stosowanym i wymaganym zakresie. Nasza aparatura pozwala na przeprowadzanie badań na zgodność z normami zharmonizowanymi z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej, umożliwia też przeprowadzanie tzw. ,,asyst technicznych’’ na etapie konstruowania bądź modernizacji urządzeń, co zdecydowanie przyspiesza doskonalenie konstrukcji i rozwój innowacyjnych wyrobów.

Korzyści i potencjalne możliwości wynikające z badań i pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej

Aby osiągnąć poprawność konstrukcji i spełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywy EMC), konieczne jest przeprowadzenie badań i pomiarów wykazujących tę zgodność. Jest to szczególnie istotne, by na rynek trafiały urządzenia w pełni dostosowane do obowiązujących wymagań, definiowanych przez dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej, a co za tym idzie urządzenia bezpieczne. W konsekwencji przeprowadzenie badań EMC, mimo poniesionych kosztów, zmniejsza koszty produkcji, ponieważ taniej jest produkować od początku dobre wyroby niż zmieniać konstrukcję, gdy wdraża się do produkcji urządzenie, które nie spełnia obowiązujących wymagań EMC. Dzięki badaniom i pomiarom EMC można obniżyć koszty wytwarzania oraz zapewnić odpowiednie właściwości oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, zwiększyć ich konkurencyjność na rynku europejskim, a także ograniczyć wpływ EMC na stan środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Prawny obowiązek wykonywania badań

Wymagania zasadnicze dotyczące emisji zaburzeń elektromagnetycznych oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne zawarte są w dyrektywie 2004/108/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wdrożonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2007 r., Nr 82, poz. 556).

Wymagania szczegółowe, czyli dopuszczalne limity dotyczące emisji elektromagnetycznej lub kryteria oceny przy badaniach odporności elektromagnetycznej znajdują się w normach zharmonizowanych z dyrektywą EMC.

Wymagania dotyczące zasad, metod wykonywania pomiarów oraz dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego w środowisku i środowisku pracy zawarte są w następujących rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 r., Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 r., Nr 33, poz. 166)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2007 r., Nr 192, poz. 1882).

 

Możliwości badawcze i pomiarowe

Badanie odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (BURST) oraz udary (SURGE)

Do badań odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (zaburzenia typu BURST) oraz udary wg norm EN, ale także do badań wg wymagań klienta w zakresie możliwości aparatury, służy modułowy system testujący. W skład systemu wchodzą:

 • moduł sterujący

 • moduł kształtowania impulsów pozwalający uzyskać impuls typu SURGE 1,2/50 μs (napięcie jałowe) o wartości napięcia 200 V do 6,6 kV oraz 8/20 μs (prąd zwarcia) o wartości prądu zwarcia do 3,3 kA, posiadający impedancję 2 Ω i 12 Ω, umożliwiający uzyskanie impulsów o biegunowości dodatniej, ujemnej lub przemiennej

 • moduł kształtowania impulsów pozwalający uzyskać impuls typu SURGE 0,5/700 μs (napięcie jałowe) o wartości napięcia 200 V do 6,6 kV oraz 10/700 μs (prąd zwarcia) o wartości prądu zwarcia do 440 kA, posiadający impedancję 15 Ω i 40 Ω, umożliwiający uzyskanie impulsów o biegunowości dodatniej, ujemnej lub przemiennej

 • moduł kształtowania impulsów pozwalający uzyskać impulsy typu BURST o amplitudzie impulsu do 4,8 kV, czasie narastania 5 ns i szerokości impulsu 50 ns, z częstotliwością serii 100 Hz do 1 MHz, umożliwiający uzyskanie impulsów o biegunowości dodatniej, ujemnej i przemiennej

 • moduł sprzęgający pozwalający na sprzęganie urządzeń badanych z generatorami typu SURGE i BURST dla EUT zasilanych jednofazowo i trójfazowo (napięcie 24 VAC do 440 VAC, 50/60 Hz faza/faza, prąd 25 A ciągły i 30 A do 30 min, napięcie 24 VDC do 225 VDC)

 • sieci sprzęgające pozwalające wstrzykiwać impulsy typu SURGE do linii sygnałowych, linii danych oraz linii telekomunikacyjnych

 • klamra pojemnościowa pozwalająca wstrzykiwać impulsy typu BURST do linii sygnałowych, linii danych oraz linii telekomunikacyjnych.

 

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

Do wykonywania badań odporności na wyładowania elektrostatyczne używany jest generator ESD. Umożliwia on badania zgodnie z normą EN, jak również badania, które mogą wnosić wiedzę na temat poprawnego działania urządzeń w obecności wyładowań elektrostatycznych, ale nie są do końca zgodne z wcześniej wymienioną normą. Generator umożliwia generowanie napięć do 9 kV przy wyładowaniach dotykowych oraz 16 kV przy wyładowaniach powietrznych z dodatnią i ujemną biegunowością. Napięcie może być ustawiane co 100 V. Możliwe jest generowanie wyładowań pojedynczych oraz powtarzalnych, co 0.5, 1, 5, 10, 20 lub 25 Hz.

Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, badanie emisji harmonicznych, ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia (flicker’ów).

Do wykonywania badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, emisji harmonicznych oraz pomiarów zmian i wahań napięcia (flicker’ów) służy modułowy system testujący, bazujący na trzech źródłach wzorcowych o mocy 5 kVA każde, wyposażony także w szybki przełącznik fazowy oraz układ synchronizacji sieciowej. Umożliwia on przeprowadzanie badań zgodnie z normami EN, ale także stosownie do wymagań klienta w ramach możliwości systemu.

System ten umożliwia też badanie odporności urządzeń na obecność harmonicznych prądu w sieci zasilającej.

Badanie odporności na zaburzenia przewodzone o częstotliwości radiowej (indukowane w przewodach pod wpływem pola elektromagnetycznego)

Do badania odporności na zaburzenia przewodzone o częstotliwości radiowej (indukowane w przewodach pod wpływem pola elektromagnetycznego) wg norm EN posiadamy generator sygnałowy, miernik mocy, wzmacniacz oraz wyposażenie pomocnicze tj. zestaw sieci sprzęgająco-odsprzęgających dla linii zasilania, linii danych i linii sygnałowych, cęgi prądowe, cęgi EM, umożliwiające badanie odporności w zakresie częstotliwości 150 kHz do 230 MHz.

Badanie odporności na pole magnetyczne 50 Hz

Do badania odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej (50 Hz) posiadamy aparaturę umożliwiającą wytworzenie pola magnetycznego o wartości do 1000 A/m. Na wyposażeniu posiadamy cewki o wymiarach 1 m x 1 m x 0,6 m oraz 2,6 m x 1 m.

Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych o częstotliwościach radiowych

Posiadamy również wyposażenie do pomiarów emisji przewodzonej, tj. emisji zaburzeń przewodzonych do sieci zasilającej w zakresie 9 kHz do 30 MHz. Posiadamy odbiornik pomiarowy oraz sztuczne sieci, sieć trójfazową o prądzie do 32 A/fazę i sieć jednofazową o prądzie do 10 A/fazę.

Dzięki posiadaniu odbiornika pomiarowego, cęgów absorpcyjnych oraz ławy pomiarowej wykonujemy także pomiary emisji mocy promieniowanej na przewodzie zasilającym. Jest to badanie dotyczące wymagań dla przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń.

Kolejnym typem aparatury dedykowanej do pomiarów zgodnie z normą EN jest czterokanałowy odbiornik pomiarowy służący do pomiarów emisji zaburzeń nieciągłych, jakie powstają przy przełączaniu obwodów prądu elektrycznego przy pomocy urządzeń stykowych. Odbiornik posiada cztery kanały, które umożliwiają jednoczesny pomiar zaburzeń nieciągłych dla częstotliwości 150 kHz, 500 kHz, 1,4 MHz oraz 30 MHz.

Komora semi-odbiciowa

Laboratorium dysponuje komorą semi-odbiciową, która służy do badań emisji promieniowanej oraz odporności na zaburzenia promieniowane.

Widok stanowiska pomiarowego komory

Jest to komora tzw. 3-metrowa, tzn. umożliwiająca pomiary urządzeń znajdujących się w odległości 3 m od anteny pomiarowej. Wymiary komory umożliwiają badanie urządzeń o wymiarach 2 x 2 x 2,5 m i wadze do 1,5 tony. Aby umożliwić wprowadzenie tak dużych urządzeń do komory, wyposażono ją w automatycznie otwieraną bramę o wymiarach 3 x 3 m. W celu zautomatyzowania pomiarów, komora wyposażona jest w stół obrotowy i zautomatyzowany maszt antenowy. Badane urządzenie można obserwować przy użyciu kamery wysokiej jakości. W celu umożliwienia utrzymania stałej temperatury, komorę wyposażono w system klimatyzacji.

Komora posiada następujące przyłącza:

 • zasilanie 230/400 V 50 Hz o prądach do 32 A

 • przyłącze zewnętrznego zasilania DC w zakresie napięcia 6 V do 100 V i prądzie do 20 A

 • przyłącze zewnętrznego zasilania AC w zakresie napięcia 24 V do 115 V

 • przyłącze zewnętrznego obciążenia AC 230/400 V i prądzie do 32 A

 • przyłącze zewnętrznego obciążenia DC w zakresie napięć 6 V do 100 V i prądzie 20 A,

 • przyłącza sygnałowe LAN 1 GHz, telekom 115 Kb/s, RS 232 – 19200 b/s, RS 485 – 9600 b/s

 • przyłącza światłowodowe

 • umożliwiające doprowadzenie wody i gazu

 • umożliwiające odprowadzanie spalin.

 

Badanie odporności na zaburzenia promieniowane

Do badania odporności na zaburzenia promieniowane w zakresie częstotliwości 80 MHz do 1 GHz posiadamy generator oraz miernik mocy, zestaw wzmacniaczy mocy oraz antenę logarytmiczno - periodyczną.

Pomiary emisji zaburzeń promieniowanych

Do badania emisji zaburzeń promieniowanych w zakresie 30 MHz do 1 GHz, z możliwością rozszerzenia do 2,7 GHz, wykorzystujemy odbiornik pomiarowy EMI oraz antenę logarytmiczno – periodyczną.

Badanie natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Posiadamy wyposażenie do badania pól elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu AGD.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [1.20 MB]