Strona główna» Projekty» Fundusze Strukturalne» Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą...

Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą elektrochemiczną

nagłówek.jpg

 

PROJEKT NR: INNOTECH-K3/IN3/30/227780/NCBR/14 pt. „Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą elektrochemiczną”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

„Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą elektrochemiczną”


(okres realizacji projektu: 2014 - 2016)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.5: Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WYKONAWCY:

Koordynator Projektu:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a
30-011 Kraków

Konsorcjanci:

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A Plac Politechniki 1
ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

W dniu 27.05.2014 r. została podpisana umowa INNOTECH-K3/IN3/30/227780/NCBR/14 pomiędzy Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucją pośredniczącą w realizacji Programu Operacyjne go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w sprawie dofinansowania projektu INNOTECH-K3/IN3/30/227780/NCBR/14 pt. „Innowacyjne urządzenia i technologia do obróbki długich otworów metodą elektrochemiczną”  na kwotę 3 366 310 zł, w tym dofinansowanie z NCBiR na kwotę 2 580 350 zł.

Projekt ma charakter technologiczno-konstrukcyjny. Zawiera badania o charakterze poznawczo-doświadczalnym, których celem jest opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń pozwalających na optymalne, wg przyjętych kryteriów: wydajności, dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości warstwy wierzchniej prowadzenie procesów drążenia elektrochemicznego długich otworów przelotowych o żądanym kształcie przekroju poprzecznego. Cechami innowacyjnymi projektu są nowe rozwiązania , struktur geometryczno-ruchowych urządzeń, ich automatyzacja, w zakresie doboru warunków obróbki, ruchów ustawczych, kontroli i pomiarów parametrów decydujących o jakości realizowanego procesu. Rezultaty projektu zostaną wdrożone w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.

Celem przedsięwzięcia, które jest przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie specjalnych obrabiarek elektrochemicznych do kształtowania otworów, opracowanie systemu komputerowego wspomagania technologii elektrochemicznej kształtowania otworów (obejmującego projektowanie elektrod-narzędzi i optymalizację parametrów), opracowanie technologii kształtowania i jej wdrożenie do praktyki przemysłowej poprzez wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych zdefiniowanych w zadaniach harmonogramu realizacji projektu. Osiągnięcie założonego celu stworzy niezbędne warunki do uzyskania efektów gospodarczych i ekonomicznych u Wdrażającego projekt. Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych spowoduje uzyskanie efektu gospodarczego w postaci przyrostu produkcji, który zostanie osiągnięty w drodze zagospodarowania powstałych rezerw zdolności produkcyjnych. Efektem ekonomicznym wykonania projektu będzie przyrost zysku z tytułu wzrostu produkcji.

Opracowana obrabiarka ECM o budowie modułowej oraz technologia ECM kształtowania długich otworów, których opracowanie i przygotowanie do wdrożenia jest celem niniejszego projektu jest innowacyjna zarówno w skali krajowej jak i w świecie.