Doposażenie POIG 2.2 logo

"Doposażenie infrastruktury badawczej
Małopolskiego Centrum Innowacyjnych
Technologii i Materiałów"


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013


Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WYKONAWCY:

Koordynator Projektu:

Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków

Konsorcjanci:

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a
30-011 Kraków

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków

W dniu 03.04.2009 r. została podpisana umowa nr POIG.02.02.00 -00-012/08-00 pomiędzy Instytutem Odlewnictwa a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako instytucją pośredniczącą w realizacji Programu Operacyjne go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w sprawie dofinansowania projektu nr POIG.02.02.00 -00-012/08 pt. "Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów" w wysokości 45 162 320,10 zł.

Projekt został wyłoniony w trybie konkursowym w ramach Priorytetu II "Infrastruktura sfery B+R", Działanie 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych" w Konkursie zamkniętym nr 1/PO IG/2.2/2008.

Projekt został złożony w imieniu konsorcjum Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów - MCITiM, skupiającego cztery jednostki beneficjentów objętych dofinansowaniem w projekcie, w tym:

  1. Instytut Odlewnictwa (koordynator projektu)
  2. Instytut Metali Nieżelaznych-Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  3. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  4. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego

Projekt ma na celu:

Po zakończeniu proponowanego projektu Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów będzie przystosowane do prowadzenia badań i świadczenia usług na szeroką skalę zarówno instytucjom naukowo -badawczym, jak również przedsiębiorstwom przemysłowym działającym w różnych gałęziach gospodarki nie tylko w regionie Małopolski ale również w całym kraju i poza jego granicami. W tym celu komplementarne połączenie wieloletnich doświadczeń tych instytucji, ich wybitnej kadry oraz istniejącego zaplecza laboratoryjnego, przy odpowiednim wzmocnieniu aparaturowym, pozwoli na uzyskanie efektu synergii i podjęcia przez nie wyzwań, jakie nie byłyby możliwe w innym wypadku.

Opis - stopka

Polityka Cookies | Copyright © 2009-2010 IZTW Kraków, Wszelkie prawa zastrzeżone