Strona główna» Projekty» Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne

Strona:  1 2

Innowacyjna gospodarka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe" realizowany jest projekt: „Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania"
(PROJEKT NR: UDA-POIG.01.03.01-12-024/08-00)

Okres realizacji projektu: 2009-2014

Skład konsorcjum realizującego projekt:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (koordynator projektu)
  2. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
  3. Politechnika Warszawska

 

Więcej informacji nt. PO IG pod adresem www.poig.gov.pl oraz projektu (kliknij na tytuł projektu)

czytaj więcej
Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii

Innowacyjna gospodarka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 - Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii".

Realizacja zadań projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Instytutu w zakresie priorytetowych badań w dziedzinie procesów kształtowania materiałów trudno obrabialnych i technologii materiałowych, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG).

Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu przyczyni się do poprawy systemu zarządzania, bezpieczeństwa danych zbieranych i przekazywanych do jednostek współpracujących, zwiększenia możliwości badawczych, a przez to wdrożeniowych, gdyż głównym celem działalności jest współpraca z przemysłem w celu wdrażania innowacyjnych technologii.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych PO IG pod adresem www.poig.gov.pl oraz projektu (kliknij na tytuł projektu).

Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rozwój potencja�u dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni realizowany jest projekt pt.: "Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie". Prace projektowe prowadzone są od 1 stycznia 2009 roku a zakończą się 29 lutego 2012 roku.

Głównym celem projektu jest przyczynianie się do budowy potencjału rozwojowego Uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz współudział w kształtowaniu modelu społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach Projektu zostaną uruchomione nowe kierunki studiów, specjalizacje oraz studia podyplomowe. Studenci oraz Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego mogą skorzystać z oferty udziału w specjalistycznych praktykach, stażach i zajęciach fakultatywnych organizowanych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Biorąc udział w tych formach zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia studenci oraz absolwenci zapoznają się z unikatową aparaturą badawczo-naukową a także mają okazję poszerzyć swą wiedzę w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu pod adresem: rozwoj.up.krakow.pl.

Doposażenie laboratoriów Instytutu Obróbki Skrawaniem świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców

DoposaĹźenie laboratoriĂłw Instytutu ObrĂłbki Skrawaniem

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.2 - Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu "Doposażenie laboratoriów Instytutu Obróbki Skrawaniem świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców". Zakup aparatury planowanej w ramach projektu zwiększy możliwości badawcze i usługowe Instytutu dla przedsiębiorstw w zakresie: badań, oceny zgodności wyrobów i certyfikacji na znak CE, jak również zastosowania niekonwencjonalnych technologii produkcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych SPO-WKP pod adresem www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz projektu.

Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania

Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania realizuje obecnie Projekt finansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", pod tytułem "Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania".

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania pod adresem www.ios.krakow.pl/CITiMRTW.

Na stronach Centrum znajdą Państwo informacje o aktualnych działaniach Centrum, a także będziecie mieć Państwo dostęp do tworzonych baz publikacji i patentów o nowych technologiach wytwarzania, baz ofert nowych technologii oraz wyników prac badawczo-rozwojowych przeznaczonych do komercjalizacji.

Strona:  1 2